Regulamin   (Pomoc)

REGULAMIN 

Świadczenia usług oraz funkcjonowania systemu internetowego www.spino.pl
 

§ 1.

[postanowienia wstępne]

 1. Świadczenie usług oraz funkcjonowanie systemu internetowego www.spino.pl, jest prowadzona przez Spino Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowcu (38-204), Tarnowiec 363 (k. Krosna / Podkarpackie) , wpisaną przez XII Wydział Gospodarczy – KRS Sądu Rejonowego w Rzeszowie do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000519774, o kapitale zakładowym wynoszącym 30 000 PLN, NIP 684-263-88-06, REGON 181140367, zwaną dalej „SPINO” lub „Usługodawcą”.
 2. Świadczenie usług oraz funkcjonowanie systemu internetowego www.spino.pl jest prowadzone na zasadach określonych niniejszym regulaminem, zwanym dalej „Regulaminem”.
 3. Na potrzeby niniejszego Regulaminu SPINO wprowadza słowniczek nadając poniższym pojęciom następujące znaczenie:
  1. użytkownik – każdy przedsiębiorca wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo Krajowego Rejestru Sądowego będący osobą fizyczną, osobą prawną i jednostką organizacyjną, o której mowa w art. 33 1 § 1 Kodeksu cywilnego, prowadzący we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, która korzysta z systemu www.spino.pl;
  2. administrator - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych uprawniona do reprezentowania danego Użytkownika na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa albo stosownego pełnomocnictwa;
  3. usługa – umożliwienie Użytkownikom Systemu www.spino.pl tworzenie wspólnej bazy w zakresie: parku maszyn, wolnych mocy przerobowych, świadczonych przez nich usług (wytwarzanie, utrzymanie ruchu, szkolenia, itp.), oferowanych: maszyn, urządzeń, komponentów i materiałów, jak również dokonywania porównania treści opisów Ofert jak i Wyszukiwań stworzonych przez Użytkowników systemu www.spino.pl (dalej „System”) oraz kojarzenia ww. podmiotów w przypadku dopasowania powyższych treści poprzez wzajemne udostępnienie tym Użytkownikom danych kontaktowych;
  4. reklama – świadczenie odrębne od usługi polegające na zamieszczeniu w Systemie treści komercyjnych promujących działalność danego podmiotu;
  5. profil – szczegółowe dane przedsiębiorcy wraz z informacjami dotyczącymi informacji na temat przedmiotu działalności gospodarczej, którą Użytkownik prowadzi.
 4. Zakres świadczonych usług za pośrednictwem Systemu uzależniona jest od poziomu funkcjonalności, do którego dany Użytkownik chce uzyskać dostęp. SPINO wprowadza następujące poziomy funkcjonalności:

 

5. Poziomy funkcjonalności Systemu (dostęp do danego rodzaju konta): 0 – konto podstawowe bezpłatne, konta: S, M, oraz VIP są kontami płatnymi.

6. Zasady i tryb publikacji Reklam w Systemie przez Użytkowników w zakresie jej treści oraz okresu publikacji na stronach Systemu oraz wysokości opłaty z tego tytułu określają indywidulane uzgodnienia pomiędzy SPINO a Użytkownikiem.

7. Zasady i tryb umieszczania Profilu Użytkownika w zakresie zajmowanego miejsca na listach dopasowań określone są w zakładce "Reklama" w opisie "Miejsce na listach dopasowań"

8. Użytkownicy Systemu są zobowiązani do zapoznania się z Regulaminem oraz zaakceptowania go.

9. Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać osobom trzecim danych oraz informacji dotyczących innych Użytkowników, które pozyskał korzystając z Systemu, chyba, że uzyskał uprzednio zgodę w formie elektronicznej na ich rozpowszechnienie od Użytkownika, którego te dane lub informacje dotyczą.

10. Do korzystania z Systemu niezbędne jest spełnienie następujących wymagań technicznych:

a) dysponowanie telekomunikacyjnym urządzeniem końcowym;

b) dostęp do sieci Internet;

c) zainstalowanie w systemie operacyjnym na telekomunikacyjnym urządzeniem końcowym przeglądarki internetowej oraz oprogramowania do otwierania plików *.PDF

11. Użytkownicy dokonując rejestracji konta w Systemie zobowiązani są do zapoznania się z funkcjonalnościami, możliwościami i ograniczeniami Systemu. Wspomniany zakres funkcjonalności, możliwości i ograniczeń Systemu nie stanowi samodzielnej podstawy do wysuwania wobec SPINO jakichkolwiek wniosków, żądań lub roszczeń.

12. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za publikowane przez siebie w Systemie dane oraz informacje, przy czym w przypadku błędnego ich wprowadzenia, Użytkownik ma możliwość do samodzielnego ich skorygowania.

13. SPINO nie ponosi odpowiedzialności za:

a) prawidłowość oraz treść informacji podanych przez Użytkowników w pozycjach ofertowych;

b) jakość oferowanych przez Użytkowników świadczeń zarówno informacyjnych za pomocą Systemu jak i wykonawczych w przypadku nawiązania współpracy pomiędzy stronami;

14. Usługodawca świadczy usługę za pośrednictwem Systemu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę z wyjątkiem koniecznych przerw technicznych lub awarii.

15. Chwilą zawarcia umowy pomiędzy SPINO a danym Użytkownikiem (dotyczy kont płatnych: S, M i VIP) jest dokonanie zapłaty za wystawiona fakturę VAT lub fakturę VAT proforma. Faktury są wystawiane po uprzednim złożeniu zamówienia przez Użytkownika drogą mailową lub telefoniczną lub po akceptacji mailowej oferty wysłanej przez SPINO. Na życzenie Użytkownika może zostać sporządzona umowa pisemna.

16. Czas świadczenia usługi przez SPINO na rzecz Użytkownika dokonującego zakupu danej usługi zależy od poziomu wybranej funkcjonalności Systemu, związanym z nim okresem subskrypcji konta wynoszącego odpowiednio od 6 do 24 miesięcy, oraz wniesienia stosownej opłaty abonamentowej na zasadach określonych w § 3 niniejszego Regulaminu.

§ 2.

[konto Użytkownika i procedura zakupu usługi]

 1. Użytkownik uzyskuje dostęp do usługi świadczonej za pośrednictwem Systemu poprzez zarejestrowanie indywidualnego konta.
 2. Nadanie konta wymaga rejestracji, w tym w szczególności podania następujących danych:
  1. adresu poczty elektronicznej, który będzie loginem – identyfikatorem Użytkownika;
  2. numeru telefonu komórkowego zapewniającego kontakt z Użytkownikiem;
  3. aktualnego Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP) Użytkownika;
  4. złożenie oświadczeń woli w zakresie stosownych zgód
 3. Zarejestrowanie indywidualnego konta dokonuje się albo poprzez wpisanie swoich danych przez Użytkownika do formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronie www.spino.pl albo poprzez przygotowanie formularza zgłoszeniowego (wstępnego profilu)  przez Administratora po konsultacjach telefonicznych z potencjalnym Użytkownikiem i wysłaniem Użytkownikowi  projektu profilu do akceptacji.
 4. Użytkownik uzyskuje dostęp do swojego konta poprzez login (identyfikator Użytkownika) i hasło, przy czym w razie zagubienia hasła do konta, Użytkownik ma możliwość jego ustalenia nowego hasła przy pomocy tzw. formularza przypominania hasła lub kontaktując się bezpośrednio z Usługodawcą.
 5. Zabrania się Użytkownikom udostępniania swojego loginu (identyfikatora Użytkownika) i hasła osobom trzecim pod rygorem naprawienia szkody w pełnym rozmiarze spowodowanym powyższym działaniem Użytkownika. Każda osoba może przeglądać funkcjonalności Systemu w zakresie możliwości wyszukiwania zarejestrowanych i udostępnionych Użytkowników oraz informacji ich dotyczących bezpośrednio po wejściu na stronę spino.pl.
 6. Konto Użytkownika na jego żądanie przesłane na adres info@spino.pl zostanie niezwłocznie zablokowane w Systemie.
 7. SPINO może zablokować dostęp do konta danemu Użytkownikowi, informując go o tym fakcie drogą elektroniczną, w przypadku:
  1. poważnego naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu;
  2. rozpowszechnienia danych lub informacji innego Użytkownika Systemu bez otrzymania jego uprzedniej zgody wyrażonej w sposób wskazany w § 1 ust. 8 niniejszego Regulaminu;
  3. korzystania z Systemu do celów niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, bądź w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami i uczciwą konkurencją;
  4. wywołania nadmiernego obciążenia serwera lub innych elementów infrastruktury sieciowej, z której korzysta SPINO w celu funkcjonowania Systemu;
  5. powzięcia informacji o zawieszeniu bądź zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez Użytkownika,
  6. opóźnienia Użytkownika z zapłatą opłaty powyżej 30 dni od daty terminu dokonania płatności oraz brak otrzymania przez SPINO dodatkowego terminu na jej dokonanie wynoszącego 7 dni, licząc od dnia wysłania Użytkownikowi monitu na adres poczty elektronicznej wskazany w ust. 2 lit. b) niniejszego paragrafu Regulaminu.
 8. SPINO zastrzega, że w przypadku zawieszenia konta danego Użytkownika z przyczyn określonej w ust. 4 lit. 6) niniejszego paragrafu Regulaminu, tj. uchybieniu terminowi płatności, ponowne umożliwienie dostępu danemu Użytkownikowi, następuje po uregulowaniu zaległości na rachunek bankowy SPINO.
 9. SPINO zastrzega, że w przypadku zawieszenia konta danego Użytkownika wszelkie dane i informacje przechowywane w Systemie mogą być nieodwracalnie usuwane wraz z samym kontem po upływie okresu 6 miesięcy, licząc od dnia jego zablokowania lub od dnia dokonania przez Użytkownika ostatniego logowania do Systemu.

§ 3.

[opłaty abonamentowe]

 1. Wysokość opłaty abonamentowej jest uzależniona od wybranego przez Użytkownika poziomu konta i jeśli dotyczy - od ustalonego jego zakresu oraz okresu subskrypcji konta wynoszącego odpowiednio od 6 do 24 miesięcy.
 2. W Systemie mogą być prowadzone akcje promocyjne dotyczące świadczonych usług oraz reklam przez SPINO.
 3. Opłata abonamentowa zależy od rodzaju konta posiadanego przez danego Użytkownika oraz okresu jego trwania. Opłata za emisję Reklam zależy od rodzaju reklamy oraz okresu emisji ustalanych indywidualnie z Użytkownikiem.
 4. Opłaty abonamentowe podane w Cenniku stanowiącym integralną część niniejszego Regulaminu:
  1. są podane w złotych polskich – PLN;
  2. nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT) w aktualnie obowiązującej na dzień wystawienia faktury stawce (są cenami netto).
 5. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną na adres wskazany  w § 2 ust. 2 lit 1
 6. Termin płatności faktur wynosi 10 dni licząc od dnia jej wysłania (doręczenia) danemu Użytkownikowi.
 7. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego SPINO, którego numer został podany na fakturze.
 8. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem w zakresie praw i obowiązków Użytkownika mają zastosowanie odpowiednie postanowienia oraz Cennik SPINO.

§ 4.

[prawo odstąpienia]

 1. Od umowy zawartej za pośrednictwem Systemu Użytkownik może odstąpić na zasadach wskazanych w poniższych ustępach niniejszego paragrafu Regulaminu.
 2. Prawo odstąpienia od umowy w przypadku zakupionych usług przysługuje Użytkownikowi przed 14 dni, licząc od dnia kompletnego wypełnienia przez Użytkownika swojego profilu, pod warunkiem, że w powyższym okresie Użytkownik nie zamieścił w systemie żadnej pozycji ofertowej oraz żadnej pozycji wyszukiwań.
 3. Odstąpienie od umowy na usługi zakupione przez Użytkownika w Systemie następuje przez złożenie oświadczenia woli w sposób wskazany w ust. 4 niniejszego paragrafu Regulaminu.
 4. Użytkownik dla skuteczności odstąpienia od umowy powinien wysłać SPINO oświadczenie wskazane w ust. 3 niniejszego paragrafu według swojego wyboru:
  1. wysyłając ww. oświadczenie pocztą elektroniczną na adres info@spino.pl;
  2. wysyłając ww. oświadczenie na adres siedziby SPINO wskazanym w § 1 ust. 1 niniejszego Regulaminu.
 5. W przypadku złożenia przez Użytkownika oświadczenia o odstąpieniu od umowy w sposób wskazany w ust. 4 lit. 1) niniejszego paragrafu Regulaminu, SPINO prześle niezwłocznie Użytkownikowi zwrotnego maila zawierającego potwierdzenie odstąpienia przez niego od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem Systemu ze SPINO umowę uważa się za niezawartą.

§ 5.

[rozwiązanie umowy]

 1. SPINO może rozwiązać z danym Użytkownikiem umowę zawartą za pośrednictwem Systemu w ciągu 14 dni o powzięciu informacji o zaistnieniu poniższych okoliczności:
  1. dowiedzenia się o tym, że Użytkownik na skutek swojej niewypłacalności nie wykonuje zobowiązań pieniężnych przez okres co najmniej 3 miesięcy;
  2. wykreślenia danego Użytkownika z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo Krajowego Rejestru Sądowego;
 2. SPINO wyśle Użytkownikowi wiadomość email na adres poczty elektronicznej wskazany w § 2 ust. 2 lit. b) niniejszego Regulaminu wskazującą dokładną przyczynę rozwiązania przez Usługodawcę umowy z Użytkownikiem.
 3. Użytkownik może rozwiązać umowę z ważniej przyczyny, za którą uważa się wykazanie braku dostępu do funkcjonalności Systemu z wyłącznej winy SPINO przez okres 14 dni kalendarzowych łącznie. W tym przypadku postanowienia § 4 ust. 4 i 5 niniejszego Regulaminu stosuje się.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy przed upływem okresu rozliczeniowego SPINO zwróci na wniosek Użytkownika równowartość kwoty stanowiącej iloraz wysokości opłaty za ten okres, w którym nastąpiło odstąpienie od umowy przez liczbę dni kalendarzowych pozostałych do końca danego okresu.

§ 6.

[dane osobowe]

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) jest  SPINO sp. zo.o.  KRS 0000519774, NIP 684-263-88-06.
 2. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres mailowy info@spino.pl , telefonicznie przy pomocy numeru 660 422 396.  lub kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: (38-204), Tarnowiec 363.
 3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie:
  1. art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w zakresie, w jakim osoby, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie dotyczących jej danych dla celów określonych w niniejszym Regulaminie;
  2. art. 6 ust. 1 lit. b RODO - na potrzeby realizacji umowy;
  3. art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w zakresie przetwarzania niezbędnego do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez SPINO w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, określonych w niniejszym Regulaminie;
 4. Ilekroć niniejszy Regulamin przewiduje wymóg podania danych osobowych, wymóg taki jest warunkiem zawarcia umowy lub wynika z umowy. Brak podania wymaganych przez SPINO danych osobowych skutkuje wyłącznie brakiem możliwości korzystania z usług świadczonych przez SPINO.
 5. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje następujące kategorie danych: imię i nazwisko przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, imię i nazwisko administratora konta w Systemie.
 6. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje również dane w postaci plików cookies Użytkownika Systemu.
 7. Spółka przetwarza dane osobowe przekazane jej przez Użytkowników w ramach czynności wynikających z niniejszego Regulaminu oraz dane pochodzące z rejestrów mających charakter źródeł publicznie dostępnych, w szczególności CEiDG i KRS.
 8. Dane osobowe, o których mowa w ust. 5 są przetwarzane w celu  przesyłania informacji handlowej, w tym marketingu bezpośredniego na telekomunikacyjne urządzenia końcowe Użytkowników.
 9. Dane osobowe, o których mowa w ust. 6 są przetwarzane w formie pseudonimizowanej zgodnie z art. 4 pkt 5 RODO w celu identyfikacji Użytkownika oraz analizowania sposobu korzystania przez niego z Systemu w celu tworzenia statystyk.
 10. Dane osobowe będą udostępniane Użytkownikom Systemu, osobom trzecim wyłącznie gdy będzie to niezbędne dla potrzeb prowadzenia Systemu, w tym osobom dostarczającym SPINO infrastruktury sieciowej, obsługujących płatności elektronicznej, a także  operatorom pocztowym w celu prowadzenia korespondencji z danym Użytkownikiem.
 11. Niezależnie od postanowień ust. 9, dane osobowe przekazywane są organom władzy publicznej uprawnionym do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 12. Dane osobowe przekazane SPINO przez Użytkownika przetwarzane są przez okres potrzebny do podejmowania czynności wynikających z niniejszego Regulaminu oraz Umowy, a także z nimi związanych, w szczególności w związku z uczestnictwem w postępowaniu przed organem władzy publicznej przez SPINO.
 13. Osobom, których dane osobowe przetwarzane przez SPINO dotyczą, przysługuje określone w RODO prawo do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania oraz ograniczenia ich przetwarzania;
  2. przenoszenia swoich danych osobowych;
  3. żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli dane osobowe nie są niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  4. w zakresie danych osobowych, o których mowa w ust. 3 lit. 1 – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano w okresie poprzedzającym cofnięcie zgody;
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w zakresie w jakim są one udostępnianie osobom innym niż SPINO;
  6. wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
 14. Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy pod adresem:  info@spino.pl, kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: (38-204), Tarnowiec 363.
 15. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

§ 7.

[reklamacje]

 1. SPINO zobowiązuje się do:
  1. zapewnić maksymalnie możliwą jakość świadczonych usług świadczonych za pomocą Systemu;
  2. wykonywania okresowych kopii zapasowych wszelkich danych lub informacji przechowywanych przez Użytkowników w Systemie;
  3. jak najszybszego usunięcia problemów technicznych (błędów) w przypadku ich wystąpienia.
 2. SPINO w dni powszednie w godzinach od 9:00 do 17:00, z wyłączeniem dni ustawowo uznanych za dni wolne od pracy, świadczy dla Użytkowników pomoc techniczną polegającą na udzielaniu informacji na temat działania Systemu:
  1. za pomocą poczty elektronicznej dostępnej pod adresem info@spino.pl;
  2. za pomocą telefonu pod nr +48 660 422 396;
  3. za pomocą komunikatora Skype.
  4. za pomocą profilu SPINO w serwisie społecznościowym Facebook.
 3. Wszelka odpowiedzialność Usługodawcy wobec danego Użytkownika ograniczona jest maksymalnie do sumy wpłaconych przez Usługobiorcę opłat za korzystanie z Usług dostępnych za pomocą Systemu, z wyłączeniem odpowiedzialności SPINO za szkodę wyrządzoną Użytkownikowi z winy umyślnej.
 4. Użytkownik Systemu ma prawo składania reklamacji dotyczących jego działania.
 5. Reklamacje należy składać pocztą elektroniczną pod adresem info@spino.pl lub pisemnie pod adresem siedziby SPINO, wskazanym w § 1 ust. 1 niniejszego Regulaminu.
 6. Reklamacja powinna zawierać firmę (nazwę) Użytkownika oraz imię i nazwisko administratora działającego w imieniu reklamującego Użytkownika, jego adres elektroniczny lub pocztowy umożliwiający kontakt zwrotny oraz przyczyny złożenia reklamacji, w tym opis problemu technicznego oraz daty (okres) jego występowania.
 7. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich wpływu. O wyniku postępowania reklamacyjnego reklamujący zostanie zawiadomiony pod wskazanym przez siebie adresem.
 8. Brak zawiadomienia reklamującego o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie zakreślonym w ust. 7 jest równoznaczne z jej uznaniem.

§ 8.

[postanowienia końcowe]

 1. SPINO nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Użytkownika przy rejestracji konta w Systemie oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na telekomunikacyjnym urządzeniem końcowym używanym przez Użytkownika.
 2. SPINO nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze Systemu przez danego Użytkownika powstałe na skutek podania przez niego błędnych danych lub informacji.
 3. SPINO nie ponosi odpowiedzialności za usługi zakupione przez osoby nieuprawnione, które uzyskały dostęp do konta Użytkownika w Systemie w wyniku niedochowania zasad ostrożności przy posługiwaniu się loginem i hasłem do konta.
 4. SPINO zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu oraz Cennika. Wszelkie zmiany Regulaminu oraz Cennika wchodzą w życie w terminie wskazanym przez SPINO, nie krótszym niż 14 dni od daty udostępnienia ich w Systemie oraz wysłania na adres poczty elektronicznej wskazany w § 2 ust. 2 lit. b) niniejszego Regulaminu. W przypadku Użytkowników, którzy zawarli umowę na świadczenie usług przez SPINO przed wejściem w życie niniejszego Regulaminu, jego postanowienia są dla tego Użytkownika wiążące, o ile nie złoży on oświadczenia woli wskazanego w ust. 6 niniejszego paragrafu Regulaminu.
 5. Umowa pomiędzy SPINO oraz Użytkownikiem, który dokonał zakupu usługi przed dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu nie ulega rozwiązaniu, chyba, że Użytkownik ww. terminie złoży oświadczenie o woli o wypowiedzeniu umowy na dalsze okresy rozliczeniowe. Oświadczenie woli Użytkownik może złożyć SPINO poprzez jego wysłanie na adres zwrotnej wiadomości elektronicznej na adres info@spino.pl albo na adres siedziby Usługodawcy wskazany w § 1 ust. 1 niniejszego Regulaminu.
 6. SPINO oraz Użytkownik będą dokonywać interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu uwzględniając przede wszystkim zgodny zamiar Stron, a w dalszej kolejności zasady współżycia społecznego oraz ustalone zwyczaje.
 7. W sprawach nieuregulowanych postawieniami Regulaminu oraz Cennika mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 15 styczeń 2021 r.

 

Powrót na górę strony
Wpisz kod pocztowy (np. 38-204)
Wpisz kod pocztowy (np. 38-204)